List of Services and Standard Activities

فهرست خدمات و فعالیتهای استاندارد شده فرودگاه بین المللی قشم

(مستند شده در اسناد ایزوفرودگاه بین المللی قشم)

مطابق با الزامات سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در سال ۱۳۹۶