اصطلاحات فرودگاهی

با توجه به نیاز به توجیه برخی مسافران در خصوص اصطلاحات مورد استفاده در فرودگاه، سعی در آن گردیده توضیحی در خصوص برخی از این اصطلاحات بطور خلاصه بشرح ذیل در این صفحه بنظر مراجعین محترم برسد، با امید اینکه با سهولت بیشتری از خدمات مورد ارائه در فرودگاه بین المللی قشم بهره مند گردند و تجربه ای خوشایند از حضور در فرودگاه در آستانه سفر خود داشته باشند.

نام مهم ترین اصطلاحات فرودگاهی

  • چِک-این: نام سالن تحویل بار و دریافت کارت پرواز مسافران خروجی.
  • ترانزیت: نام سالنی که مسافران خروجی پس از تحویل بار و دریافت کارت پرواز و بررسی و ثبت اطلاعات خروج از کشور وارد آن می شوند.
  • بوردینگ: نام آخرین سالن قبل از سوار شدن به هواپیما که مسافران خروجی پس از عبور از دو سالن فوق الذکر وارد آن می گردند.
  • کانتِر: نقاط شماره گذاری شده ای در سالن چِک-این که مسافران جهت تحویل بار و دریافت کارت پرواز می بایست به آنها مراجعه نمایند.
  • گِیت: درب های خروجی شماره گذاری شده ای در سالن بوردینگ که مسافران خروجی با توجه به اطلاعات درج شده در کارت پرواز خود جهت سوار شدن به هواپیما می بایست به آنها مراجعه نمایند.
  • اِیر لاین: شرکت هواپیمایی
  • بِلت: محل قرار گرفتن بار مسافران ورودی که پس از خروج از هواپیما و ورود به سالن ورودی ترمینال به آن مراجعه می نمایند.
  • جامه دان: منظور از جامه دان خدمات مورد ارائه در خصوص بار همراه مسافران و امورات مربوط به آن می باشد و دفاتری به همین نام نیز جهت پیگیری بارهای تحویلی و دیگر موضوعات مربوط به بار مسافران در سالن ورودی ترمینال در نظر گرفته شده است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه قشم